Գիտելիքը

                    Ամենամնայուն կապիտալն է

2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության գործընթացը շարունակվում է

ԳԹԿ ՏՆՕՐԵՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼ Է 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒԼԻ ՕՐԵՐԸ

·         «Քիմիա»,  «Ռուսաց լեզու»---------------------------------------------------հունիսի  9

·         «Օտար լեզուներ»  -----------------------------------------------------------------հունիսի 13

·         «Մաթեմատիկա»--------------------------------------------------------------------հունիսի 16

·         «Հայոց լեզու և հայ գրականություն»------------------------------հունիսի 20

·         «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»---------------հունիսի 23

·         «Հայոց պատմություն»,  «Ֆիզիկա» --------------------------------- հունիսի 27

 Բուհերի ընդունելության երկրորդ փուլի քննությունների դիմում-հայտերն ընդունվում են  ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը:

Screenshot_3
Լրացնել առցանց դիմում-հայտ (ապրիլի 15-ից մայիսի 10-ը) 

Առաջին փուլի մասնագիտության դիմում-հայտերը, երկրորդ փուլի միասնական քննությունների և մասնագիտությունների հայտերը, ներբուհական քննությունների և մասնագիտությունների հայտերը (այսուհետ՝ ընդունելության դիմում-հայտ) լրացնելը և մուտքագրելը`

1) դիմորդը ներբուհական կամ երկրորդ փուլի միասնական քննություններին մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար ԳԹԿ-ի կայքում ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը՝ մինչև ժամը 18:00-ն լրացնում է ընդունելության դիմում-հայտը: Ընդունելության դիմում-հայտի ձևը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը.

2) ԳԹԿ-ն տվյալ տարվա ապրիլի 1-ից առնվազն երեք անգամ զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակում է հայտարարություն, որում պարտադիր նշվում են ընդունելության դիմում-հայտերի ընդունումն սկսելու և ավարտելու ժամկետները, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, նախորդ տարիների շրջանավարտների ընդունելության դիմում-հայտերն ընդունող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` դպրոց) անվանումները.

3) դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտում լրացնում է բուհերի բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների՝ ցանկով նախատեսված մեկ բուհի և մեկ մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումը, տվյալ մասնագիտությամբ (կրթական ծրագրով) սովորելու համար սահմանված ընդունելության քննությունները, բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններ դիմելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սահմանած քննությունները: Ցանկի «Ընդունելության քննություններ» բաժնի սյունակում միասնական քննությունների առարկաները «կամ» բառով տարանջատված լինելու դեպքում դիմորդին թույլատրվում է ընտրել նշված ընդունելության քննություններից մեկը.

4) դիմորդները քննությանն առնչվող հարցերի մասին տեղեկատվություն կարող են ստանալ դպրոցներից, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմերից, ԳԹԿ-ից` անմիջականորեն կամ համացանցային կայքի միջոցով.

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է նաև`

 • 3x4 չափի լուսանկարի էլեկտրոնային տարբերակը,
 • անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի  900018003401 հաշվեհամարին յուրաքանչյուր քննության համար փոխանցված 1500 (հազար հինգ հարյուր) դրամ վճարի անդորրագիրը (ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, Նախնական զինվորական պատրաստություն և դեկորատիվ ր կիրառական արվեստ մասնագիտությունների դիմորդները յուրաքանչյուր քննության համար վճարում են 1500 (հազար հինգ հարյուր) դրամ ՇՊՀ 163528999994 հաշվեհամարին)։
 • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, Նախնական զինվորական պատրաստություն մասնագիտությունների դիմորդները քննություններից առաջ ներկայացնում են առողջության մասին տեղեկանք՝ տրված տարածքային պոլիկլինիկայի կողմից:
 • Միասնական քննությունների վճարից ազատվում են`
  • պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված անձինք,
  • 1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,
  • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները,
  • առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք:

  Վերոգրյալ խմբերին պատկանող անձինք դիմում-հայտին համապատասխանաբար կցում են զինվորական գրքույկի պատճենը, հաշմանդամության տեղեկանքի պատճենը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված տեղեկանքների պատճենները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները:

  Ու Շ Ա Դ Ր Ու Թ Յ Ու Ն

  Ի գիտություն շրջանավարտների և դիմորդների

  Մեկնարկում է 2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության գործընթացը 

  Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի հունվարի 6-ի հրամանով հաստատվել են 2023/2024 ուստարվա բուհերի ընդունելության առաջին փուլի քննական կենտրոնների ցանկը և միասնական քննությունների օրերը.
  ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
  ✅Գյումրու թիվ 10 հիմնական դպրոց
  ✅Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց
  ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՐԸ
  ✅«Քիմիա», «Ռուսաց լեզու»-----------------------------հունվարի 15
  ✅«Օտար լեզուներ»-------------------------------------------հունվարի 22
  ✅«Հայոց լեզու և հայ գրականություն»--------------հունվարի 29
  ✅«Մաթեմատիկա»--------------------------------------------փետրվարի 4
  ✅«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»--փետրվարի 5
  ✅«Հայոց պատմություն», «Ֆիզիկա» ----------------փետրվարի 12

  Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ից սկսում է 2022-2023 ուստարվա շրջանավարտների պետական ավարտական և 2023 թվականի բուհերի ընդունելության համար սահմանված միասնական քննությունների (I փուլ, հունվար) հայտագրման գործընթացը:

  Պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար շրջանավարտը մինչև դեկտեմբերի 10-ը գրավոր դիմում է իր ուսումնական հաստատության տնօրենին։ Ուսումնական հաստատության տնօրենը պետական ավարտական քննություններ հանձնողների ցուցակ-հայտերը Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի info@atc.am էլեկտրոնային հասցեին է ուղարկում դեկտեմբերի 15-ից 30-ը։

  Միասնական քննությանը մասնակցելու համար շրջանավարտը (դիմորդը) առցանց եղանակով Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի dimord.am կայքէջում պետք է լրացնի ընդունելության դիմում-հայտ:

  Շրջանավարտը (դիմորդը) առարկայական դիմում-հայտում լրացնում է առավելագույնը երկու միասնական քննություն։ Դիմում-հայտը լրացնելու համար շրջանավարտը դիմում է իր ուսումնական հաստատության տնօրենին, իսկ նախորդ տարիների և 2022-2023 ուստարվա նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, օտարերկրացիները, օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների՝ տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դիմում են իրենց բնակության վայրի` այդ նպատակով առանձնացված ուսումնական հաստատության տնօրենին:

  Շիրակի մարզում առանձնացված ուսումնական հաստատությունների  ցանկը՝

  Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց (Գյումրի, Ախուրյան)

  Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց

  Մարալիկի թիվ 1 միջն. դպրոց

  Աշոցքի միջն. դպրոց

  Ամասիայի միջն. դպրոց

      Ընդունելության դիմում-հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է նաև`

  • 3x4 չափի լուսանկարի էլեկտրոնային տարբերակը,
  • անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
  • ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի  900018003401  հաշվեհամարին յուրաքանչյուր քննության համար փոխանցված 4500 (չորս հազար հինգ հարյուր) դրամ վճարի անդորրագիրը։
   
  Միասնական քննությունների վճարից ազատվում են`
  • պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված անձինք,
  • 1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,
  • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները,
  • առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք:


  Վերոգրյալ խմբերին պատկանող անձինք դիմում-հայտին համապատասխանաբար կցում են զինվորական գրքույկի պատճենը, հաշմանդամության տեղեկանքի պատճենը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված տեղեկանքների պատճենները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները:

   Բուհերի ընդունելության  առաջին փուլի քննությունների դիմում-հայտերն ընդունվում են  դեկտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը:

  Screenshot_3
  Լրացնել առցանց դիմում-հայտ (դեկտեմբերի 15-ից 25-ը) 

  2022-2023

  Screenshot_3
  Լրացնել առցանց դիմում-հայտ 
  1
  Բաց դռների օր ՇՊՀ-ում
  4
          Ընդունելություն                                                   Բակալավր 2022/23

  ՇՊՀ 2022/2023 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման մասնագիտությունների ցանկը՝ ըստ ընդունելության քննությունների, տեղերի և վարձավճարի չափի

  Կարգ

  Ծանոթանալ բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ուսուցման 2022թ. ընդունելության կարգին


  #Discover Campus

  Շրջանավարտ
  2022


  Կարդալ ավելին

  Սպասվող միջոցառումներ

  Վերապատրաստման դասընթացներ
  25 Jun 13:00 - 15:00
  Վերապատրաստման դասընթացներ
  Know more
  Առարկայական դասընթացներ
  25 Jun 13:00 - 15:00
  Առարկայական դասընթացներ
  Know more
  Consultations
  25 Jun 13:00 - 15:00
  Խորհրդատվություններ


  Know more

  #Donation

  Give a Donation Greater

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

  Donate

  #Alumini

  Studious For Life Become Better

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

  Register