ՇՊՀ 2023 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրով առկա ընդունելության մրցույթի ամփոփաթերթերը

                                                              ԱՆՎՃԱՐ

                                                              ՎՃԱՐՈՎԻ

                                                              ԱՐՏՈՆՈւԹՅՈւՆՈՎ

Մեկնարկում է 2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության գործընթացԻ երկրորդ եվ մասնագիտությունների հայտագրման առաջին փուլը

Առաջին փուլի մասնագիտության դիմում-հայտերը, երկրորդ փուլի միասնական քննությունների և մասնագիտությունների հայտերը, ներբուհական քննությունների և մասնագիտությունների հայտերը (այսուհետ՝ ընդունելության դիմում-հայտ) լրացնելը և մուտքագրելը`

1) դիմորդը ներբուհական կամ երկրորդ փուլի միասնական քննություններին մասնակցելու և ընտրած մասնագիտությունը նշելու համար ԳԹԿ-ի կայքում ապրիլի 15-ից մինչև մայիսի 10-ը՝ մինչև ժամը 18:00-ն լրացնում է ընդունելության դիմում-հայտը: Ընդունելության դիմում-հայտի ձևը հաստատում է ԳԹԿ-ի տնօրենը.

2) ԳԹԿ-ն տվյալ տարվա ապրիլի 1-ից առնվազն երեք անգամ զանգվածային լրատվության միջոցներով հրապարակում է հայտարարություն, որում պարտադիր նշվում են ընդունելության դիմում-հայտերի ընդունումն սկսելու և ավարտելու ժամկետները, նախնական կամ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների, նախորդ տարիների շրջանավարտների ընդունելության դիմում-հայտերն ընդունող հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների (այսուհետ` դպրոց) անվանումները.

3) դիմորդն ընդունելության դիմում-հայտում լրացնում է բուհերի բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների՝ ցանկով նախատեսված մեկ բուհի և մեկ մասնագիտության (կրթական ծրագրի) անվանումը, տվյալ մասնագիտությամբ (կրթական ծրագրով) սովորելու համար սահմանված ընդունելության քննությունները, բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատություններ դիմելու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության սահմանած քննությունները: Ցանկի «Ընդունելության քննություններ» բաժնի սյունակում միասնական քննությունների առարկաները «կամ» բառով տարանջատված լինելու դեպքում դիմորդին թույլատրվում է ընտրել նշված ընդունելության քննություններից մեկը.

4) դիմորդները քննությանն առնչվող հարցերի մասին տեղեկատվություն կարող են ստանալ դպրոցներից, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետարանների և Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմերից, ԳԹԿ-ից` անմիջականորեն կամ համացանցային կայքի միջոցով.

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է նաև`

 • 3x4 չափի լուսանկարի էլեկտրոնային տարբերակը,
 • անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի  900018003401 հաշվեհամարին յուրաքանչյուր քննության համար փոխանցված 1500 (հազար հինգ հարյուր) դրամ վճարի անդորրագիրը (ՇՊՀ ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ,
 • Նախնական զինվորական պատրաստություն և դեկորատիվ և կիրառական արվեստ մասնագիտությունների դիմորդները յուրաքանչյուր քննության համար վճարում են 1500 (հազար հինգ հարյուր) դրամ ՇՊՀ 163528999994 հաշվեհամարին)։
 • Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ, Նախնական զինվորական պատրաստություն մասնագիտությունների դիմորդները քննություններից առաջ ներկայացնում են առողջության մասին տեղեկանք՝ տրված տարածքային պոլիկլինիկայի կողմից

Միասնական քննությունների վճարից ազատվում են`
 • պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված անձինք,
 • 1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,
 • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները,
 • առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք:

Վերոգրյալ խմբերին պատկանող անձինք դիմում-հայտին համապատասխանաբար կցում են զինվորական գրքույկի պատճենը, հաշմանդամության տեղեկանքի պատճենը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված տեղեկանքների պատճենները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները:

12345
Ընդունելության ժամկետները, փաստաթղթերի ցանկը

Առաջին փուլ - դեկտեմբերի 15-ից 25-ը

Երկրորդ փուլ - Ապրիլի 15-ից մայիսի 10-ը

Երրորդ փուլ - հունիսի 26-ից հուլիսի 1-ը

Թափուր - հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 26-ըԲացել
4
Մասնագիտությունների ցանկը

ՇՊՀ 2023/24 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման մասնագիտությունների ցանկը՝ ըստ քննությունների, տեղերի և վարձավճարի չափիԲացել
1
Ընդունելության կարգը

ՀՀ Կառավարության 2022թ. ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշում
բացելՄեկնարկում է 2023-2024 ուսումնական տարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման ընդունելության գործընթացը

Ու Շ Ա Դ Ր Ու Թ Յ Ու Ն

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենի հունվարի 6-ի հրամանով հաստատվել են 2023/2024 ուստարվա բուհերի ընդունելության առաջին փուլի քննական կենտրոնների ցանկը և միասնական քննությունների օրերը.
ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ
✅Գյումրու թիվ 10 հիմնական դպրոց
✅Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոց
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՐԸ
✅«Քիմիա», «Ռուսաց լեզու»-----------------------------հունվարի 15
✅«Օտար լեզուներ»-------------------------------------------հունվարի 22
✅«Հայոց լեզու և հայ գրականություն»--------------հունվարի 29
✅«Մաթեմատիկա»--------------------------------------------փետրվարի 4
✅«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»--փետրվարի 5
✅«Հայոց պատմություն», «Ֆիզիկա» ----------------փետրվարի 12

Ուշադրություն!!

Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ս․թ․ դեկտեմբերի 15-ից սկսում է 2022-2023 ուստարվա շրջանավարտների պետական ավարտական և 2023 թվականի բուհերի ընդունելության համար սահմանված միասնական քննությունների (I փուլ, հունվար) հայտագրման գործընթացը:

Պետական ավարտական քննություններին մասնակցելու համար շրջանավարտը մինչև դեկտեմբերի 10-ը գրավոր դիմում է իր ուսումնական հաստատության տնօրենին։ Ուսումնական հաստատության տնօրենը պետական ավարտական քննություններ հանձնողների ցուցակ-հայտերը Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի info@atc.am էլեկտրոնային հասցեին է ուղարկում դեկտեմբերի 15-ից 30-ը։

Միասնական քննությանը մասնակցելու համար շրջանավարտը (դիմորդը) առցանց եղանակով Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի dimord.am կայքէջում պետք է լրացնի ընդունելության դիմում-հայտ:

Շրջանավարտը (դիմորդը) առարկայական դիմում-հայտում լրացնում է առավելագույնը երկու միասնական քննություն։ Դիմում-հայտը լրացնելու համար շրջանավարտը դիմում է իր ուսումնական հաստատության տնօրենին, իսկ նախորդ տարիների և 2022-2023 ուստարվա նախնական և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտները, օտարերկրացիները, օտարերկրյա ուսումնական հաստատությունների՝ տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դիմում են իրենց բնակության վայրի` այդ նպատակով առանձնացված ուսումնական հաստատության տնօրենին:

Շիրակի մարզում առանձնացված ուսումնական հաստատությունների  ցանկը՝

Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց (Գյումրի, Ախուրյան)

Արթիկի թիվ 3 ավագ դպրոց

Մարալիկի թիվ 1 միջն. դպրոց

Աշոցքի միջն. դպրոց

Ամասիայի միջն. դպրոց

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացնելու համար անհրաժեշտ է նաև`

 • 3x4 չափի լուսանկարի էլեկտրոնային տարբերակը,
 • անձնագրի կամ ծննդյան վկայականի պատճենը,
 • ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի  900018003401  հաշվեհամարին յուրաքանչյուր քննության համար փոխանցված 4500 (չորս հազար հինգ հարյուր) դրամ վճարի անդորրագիրը։
 
Միասնական քննությունների վճարից ազատվում են`
 • պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրված անձինք,
 • 1-ին և 2-րդ խմբերի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները,
 • ՀՀ պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները,
 • առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան անձինք:

Վերոգրյալ խմբերին պատկանող անձինք դիմում-հայտին համապատասխանաբար կցում են զինվորական գրքույկի պատճենը, հաշմանդամության տեղեկանքի պատճենը, ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության և ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրված տեղեկանքների պատճենները, ինչպես նաև առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի պատճենները:

Բուհերի ընդունելության  առաջին փուլի քննությունների դիմում-հայտերն ընդունվում են  դեկտեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 25-ը:

12345
Ընդունելության ժամկետները, փաստաթղթերի ցանկը

Առաջին փուլ - դեկտեմբերի 15-ից 25-ը

Երկրորդ փուլ - Ապրիլի 15-ից մայիսի 10-ը

Երրորդ փուլ - հունիսի 26-ից հուլիսի 1-ը

Թափուր - հուլիսի 19-ից մինչև հուլիսի 26-ըԲացել
4
Մասնագիտությունների ցանկը

ՇՊՀ 2023/24 ուստարվա բակալավրի կրթական ծրագրերով առկա ուսուցման մասնագիտությունների ցանկը՝ ըստ քննությունների, տեղերի և վարձավճարի չափիԲացել
1
Ընդունելության կարգը

ՀՀ Կառավարության 2022թ. ապրիլի 7-ի N 476-Ն որոշում
բացել