«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2024/2025
ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ) ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ`
ԲՈՒՀԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ (ՎՃԱՐՈՎԻ)

II ՓՈւԼ

Դասիչը

Մասնագիտությունը

Դասիչը, Կրթական ծրագիրը

Բուհի կողմից ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ, (վճարովի)

Ուսման վարձի

չափը (դրամ)

1

2

3

4

011301.00.7

Ընդհանուր մանկավարժություն

 

 

 

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

18

400.000

011401.00.7

Մասնագիտական մանկավարժություն

 

 

 

011401.01.7 Կենսաբանություն

9

350.000

 

 

011401.03.7 Աշխարհագրություն

9

350000

 

 

011401. 04.7 Ֆիզիկա

9

330000

 

011401.05.7 Մաթեմատիկա

9

330.000

 

011401.09. 7 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

6

400.000

 

011401.16.7 Նախնական զինվորական պատրաստություն

9

400.000

 

011401.18.7 Պատմություն

8

400.000

 

011401.19.7 Հայոց լեզու և գրականություն

8

400.000

 

011401.20.7 Ռուսերեն և գրականություն

7

400.000

 

 

011401.21.7 Անգլերեն և գրականություն

9

450.000

011101.00.7

Կրթական գիտություններ

 

 

 

011101.04.7 Կրթության կազմակերպում

15

450.000

 

031301.00.7

Հոգեբանություն

 

 

 

 

031301.01.7 Հոգեբանություն

17

350.000

 

041301.00.7

Կառավարում

 

 

 

 

041301.01.7 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

18

450.000

 

042101.00.7

Իրավագիտություն

 

 

 

 

042101.01.7  Իրավագիտություն

27

550.000

 

092301.00.7

Սոցիալական աշխատանք

 

 

 

 

092301.01.7  Սոցիալական աշխատանք

17

350.000

 

101501.00.73

Զբոսաշրջություն

 

 

 

 

101501.02.7 Կայուն զբոսաշրջություն

18

350.000

011302.00.7

 Հատուկ մանկավարժություն

 

 

 

011302.04.7 Լոգոպեդիա

19

400.000

 

011302.05.7 Հատուկ մանկավարժություն

19

400.000

Ընդամենը

251

 

Ուշադրություն. դիմում-հայտը լրացնելու ժամանակ հարկավոր է ներկայացնել բոլոր փաստաթղթերի բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին

Ընդունելության դիմում-հայտը լրացվում է տեղում՝ ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողովի աշխատասենյակում

Դիմում-հայտին կցվող փաստաթղթերի ցանկը ներկայացված է ստորև.

ü Անձը հաստատող փաստաթուղթ և պատճենը,

ü դիպլոմի և հավելվածի (միջուկի) բնօրինակները՝ պատճենների հետ միասին,

ü ինքնակենսագրություն (համակարգչային շարվածքով, sylfaen կամ ghea grapalat տառատեսակով, ստորագրված),

ü 3 լուսանկար (3x4 չափի),

ü տպագրված կամ տպագրման ներկայացված գիտական աշխատանք/ներ/ի ցուցակը (առկայության դեպքում),

ü ընդունելության ծառայությունների համար ՇՊՀ 163528999994 հաշվեհամարին վճարված 2000 դրամի անդորրագիր /առաջին փուլի մրցույթից դուրս մնացած և երկրորդ փուլով դիմող դիմորդները կրկնակի վճարում չեն կատարում/,

ü կազմակերպության կողմից սահմանված այլ փաստաթղթեր։

Երկրորդ փուլի մրցույթին մասնակցելու համար դիմել 2024թ. հուլիսի 8 -ից 22 -ը և օգոստոսի 5 -ից 29 -ը ներառյալ` ժամը 10:00-ից 16:00-ն /ընդմիջում՝ 13:00-14:00/, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մագիստրատուրա մրցութային կարգով կարող են ընդունվել բակալավրի, դիպլոմավորված մասնագետի և մագիստրոսի որակավորում ունեցող ՀՀ քաղաքացիները: Մագիստրոսի աստիճան ունեցող քաղաքացիները 2-րդ մագիստրոսական կրթություն կարող են ստանալ միայն վճարովի հիմունքներով:

Օտարերկրյա քաղաքացիները և քաղաքացիություն չունեցող անձինք մագիստրատուրա կարող են ընդունվել միջպետական և միջգերատեսչական պայմանագրերի կամ համաձայնագրերի հիման վրա, լրացուցիչ տեղերի հաշվին, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով սեփական նախաձեռնությամբ:

Մագիստրատուրայի ընդունելությունը կատարվում է մրցութային կարգով, ընդունող (մրցութային) հանձնաժողովի կայացրած որոշմամբ:

Մրցույթն անցկացվում է հետևյալ չափանիշների առաջնահերթությամբ.

1.նախորդ ուսումնառության մասնագիտության համապատասխանության դեպքում՝ ցուցաբերած ընդհանուր առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,

2.   մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով,

3.   ավարտական աշխատանքի կամ առարկայական ամփոփիչ քննական գնահատականներով,

4.   տպագրված կամ տպագրման ընդունված գիտական աշխատությունների, թեզիսների և զեկուցումների առկայությամբ,

5.   ոչ մասնագիտական առարկաներից ցուցաբերած առաջադիմության գումարային միջին գնահատականով կամ միջին որակական գնահատականով:

ՇՊՀ ընդունող հանձնաժողով

+37431269494

+37491743051

https://admission.shsu.am/մագիստրատուրա/

admisscom@shsu.am

https://www.facebook.com/shirakstateuniversity/